Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Education > TCAS > บทความ
สรุปประเด็นการชี้แจงระบบการคัดเลือก TCAS 64

  Favorite          วันนี้ทาง ทปอ. ได้มีการ ชี้แจงระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS64) ปีการศึกษา 2564 แน่นอนว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ และทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ของน้อง ๆ นักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัย มีประเด็นอะไรบ้าง เราไปดูกันทีละประเด็นเลย 

 

สมัครลงทะเบียน สร้างแอคเคาน์ My TCAS เริ่มวันที่ 5 ม.ค. 64

น้อง ๆ ม. 6 ทุกคนที่ต้องการเข้ารับการคัดเลือกในระบบ TCAS ต้องสมัคร My TCAS ทุกคน ลงทะเบียน สร้างแอคเคาน์ ก่อนที่จะสมัครรอบที่ต้องการ สร้างแอคเคาน์ My TCAS เพื่อใช้บริหารจัดการสิทธิ์ต่าง ๆ ของการรับสมัคร TCAS ทั้ง 4 รอบ (5 รูปแบบ) เช็คข้อมูล เกรด คะแนนสอบที่ ทปอ. นำมาใช้คำนวณในการคัดเลือก ใช้ยืนยันสิทธิ์ และสละสิทธิ์ รวมถึงการสมัคร TCAS รอบที่ 3 (รูปแบบที่ 3 และ 4) สำหรับเด็กซิ่วใช้แอคเคาน์เดิมได้เลย หากไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

 

TCAS 64 มี 4 รอบ 5 รูปแบบ ตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

รอบที่ 1 รูปแบบ Portfolio เน้นคุณสมบัติที่โดดเด่น พิจารณาจากผลงาน

รอบที่ 2 รูปแบบ โควตา เน้นคนในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ เครือข่ายความร่วมมือ ใช้คะแนนสอบกลาง (O-NET, GAT/PAT 9, วิชาสามัญ) หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง

รอบที่ 3 รูปแบบ Admission 1 & รูปแบบ Admission 2 (รับสมัครพร้อมกัน แต่แยกเกณฑ์การคัดเลือก เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ)
- รูปแบบ Admission 1 เน้นคะแนนสอบ มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง ใช้คะแนน O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ
- รูปแบบ Admission 2 เน้นการเรียนในชั้นเรียน ใช้เกณฑ์กลางในการคัดเลือก แบ่งเป็น 10 กลุ่ม GPAX 20% O-NET 30% GAT/PAT 50% >>เกณฑ์ทั้ง 10 กลุ่ม
  ปี 64 เกณฑ์การคัดเลือกเหมือนเดิม ปรับแค่คณะสัตวแพทย์ เพิ่ม PAT 1 10%

รอบที่ 4 รูปแบบ รับตรงอิสระ เน้นคนที่ยังไม่มีที่เรียน มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์คัดเลือกอย่างเป็นอิสระ

 

การสมัครของรอบ Admission

Admission 1 และ Admission 2 รับสมัครพร้อมกัน แต่แยกเกณฑ์การคัดเลือก เลือกสมัครเกณฑ์ Admission 1 และ/หรือ Admission 2 ได้ สมัครเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง หรือสมัครทั้ง 2 เกณฑ์ก็ได้ เลือกสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ แบบเรียงลําดับ ลําดับที่ 1 คือ สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษามากที่สุด

ตัวอย่างการยื่นสมัคร

 

สำหรับค่าสมัคร

 

Admission ประกาศผล 2 ครั้ง มีเรียกสำรอง

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 1 เลือกยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์


ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 2 เป็นต้นไป เลือกยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอรับการประมวลผลในครั้งที่ 2 โดยสามารถเลือกอันดับที่ต้องการได้ 

 

ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถขอรับการประมวลผลในครั้งที่ 2 โดยสามารถเลือกอันดับที่ต้องการได้ 


การประมวลผลครั้งที่ 2 การประกาศผลจะเป็นการยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

 

การไม่ใช้สิทธิ์ VS การสละสิทธิ์

การไม่ใช้สิทธิ์ คือ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
การสละสิทธิ์ คือ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกที่กดยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน ระบบ TCAS แล้วเปลี่ยนใจ ไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้ยืนยัน สิทธิ์ไปแล้ว โดยกดสละสิทธิ์ในระบบ

 

สละสิทธิ์ข้ามรอบไม่ได้ ยกเว้นรอบ Portfolio เลือกสละสิทธิ์ได้ 2 ช่วง

ยืนยันสิทธิ์ในรอบ Portfolio สามารถเลือกสละสิทธิ์ได้ 2 ช่วงเวลา คือรอบ 1 และรอบ 2

ยืนยันสิทธิ์ในรอบ Quota สามารถเลือกสละสิทธิ์ได้ 1 ช่วงเวลา

ยืนยันสิทธิ์ในรอบ Admission ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ แต่เลือกไม่ใช้สิทธิ์ได้ เพื่อเรียกตัวสํารองในการประมวลผลครั้งที่ 2

 

หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร และส่งชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบ TCAS เพื่อให้น้อง ๆ มายืนยันสิทธิ์

 

วิชาที่มีการปรับเนื้อหาการสอบ 

O-NET
- วิทยาศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์
PAT
- PAT 1 คณิตศาสตร์
- PAT 2 วิทยาศาสตร์
9 วิชาสามัญ 
- คณิตศาสตร์ 1
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา

ลดรายวิชาสอบของ 9 วิชาสามัญ โดยใช้
- ใช้คะแนน O-NET-คณิตศาสตร์ แทน คณิตศาสตร์ 2
- ใช้คะแนน O-NET-วิทยาศาสตร์ แทน วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 

 

กำหนดการสอบ

GAT/PAT 
สอบ 20 - 23 มี.ค. 64 

ประกาศผลสอบ 23 เม.ย. 64

O-NET
สอบ 27 - 28 มี.ค. 64

ประกาศผลสอบ 27 เม.ย. 64

9 วิชาสามัญ
สอบ 3 - 4 เม.ย. 64

ประกาศผลสอบ 29 เม.ย. 64

วิชาเฉพาะของแต่ละสถาบัน
6 – 10 เม.ย. 64

 

ปฏิทิน TCAS 64

 

คำถาม 

1. รอบแรกจะเริ่มรับสมัครเมื่อไหร่ 
- คาดว่าจะเริ่มรับ 5 ม.ค. เป็นต้นไป 

2. เด็กซิ่วสมัครได้ทุกรอบมั้ย 
- เด็กซิ่วยังสมัครได้ทุกรอบ รอบ Portfolio โควตา และรูปแบบ Admission 1 ยึดเกณฑ์คุณสมบัติของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ส่วนรูปแบบ Admission 2 เด็กซิ่วสมัครได้เลย

3. เด็กซิ่วต้องสอบอะไรบ้าง
- คะแนน O-NET ใช้คะแนนเดิม ส่วนคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ คะแนนวิชาเฉพาะ สอบใหม่ได้

4. กสพท เหมือนเดิมไหม
- กสพท เหมือนเดิม จะอยู่ในรอบที่ 3 รูปแบบ Admission 1 กำหนดการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ รอทาง กสพท ประกาศอีกทีค่ะ

5. นักเรียนแลกเปลี่ยน มี GPAX แค่ 4 ภาค สมัครได้ไหม
- ใช้เกรดเฉลี่ยสะสมที่จบการศึกษาในการสมัครคัดเลือก กี่ภาคก็ได้ตามหลักสูตรการศึกษา

6. ใช้วุฒิ GED ในการสมัครได้ไหม
- ดูคุณสมบัติที่สาขาวิชากําหนด โดยผู้ที่สอบ GED ตั้งแต่เดือน พ.ค. 60 และสอบ ได้คะแนนแต่ละวิชาอย่างน้อย 165 คะแนน สามารถเทียบเท่าการจบม.ปลายใน สายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คํานวณ เท่านั้น

7. นักเรียนต่างชาติที่เรียน ม. 6 ในไทย ต้องยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS ไหม
- หากผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรนานาชาติ ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ แต่ถ้าผ่านการ คัดเลือกในหลักสูตรทั่วไป ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบเหมือนนักเรียนไทย

 

          หากน้อง ๆ หรือผู้ปกครองมีคำถามสงสัยในประเด็นในไหน หรืออยากปรึกษาเรื่องอื่น ๆ ในเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สามารถสอบถามเข้ามาได้ทั้งทาง Inbox Plook TCAS หรือ LINE / Twitter @Plook TCAS พี่ ๆ จะช่วยหาคำตอบมาให้ค่ะ

 

Tags
Posted by
Plook TCAS
ข่าวค่ายและกิจกรรม
ข่าวรับตรงล่าสุด
Follow us